Projects - نرده استیل فرودگاه مهر اباد

نرده استیل فرودگاه مهر اباد


توضیحات Project

نرده استیل ایستگاه فرودگاه مهر اباد یکی دیگر از پروژه های بزرگ شرکت استیل کار می باشد که با جلسات مکرر مدیریت فرودگاه مهر اباد ، تصمیم بر این شد که نرده های قسمت فوقانی فرودگاه مهر اباد را انجام بدهیم.

فضای انجام کار

همان طور که در تصویر مشخص است نرده استیل لوله ای به صورت جوش استیل و لوله ۱۶ استیل با خم یکپارچه می باشد.

زمان انجام پروژه

زمان انجام پروژه نرده استیل فرودگاه مهر اباد روز کاری بدون وقفه انجام شد.