جوشکاری استیل 

جوشکاری ارگون از بهترین و ظریفترین نوع جوشکاری میباشد 

مجموعه استیل کار با استفاده از افراد متخصص در جوشکاری آرگون اماده خدمات رسانی جهت ساخت انئاع سازه اهن و استیل با دریافت سفارش انبوه و تک میباشد

ضمنا کلیه کارهای پرداخت کاری استیل نیز توسط تیم استیل کار انجام میشود

حرفه ا ی انتخاب کنید

ما با توجه له درخواست مشتری و ابعاد وشکل دلخواه مشتری سازه استیل مورد نیاز را ساخته و انرا پرداخت میکنیم

انواع سازه های دکوری و صنعتی استیل

 

X